Jaarvergadering 2023

Datum: 06-04-2023

Op woensdag 5 april hield Muziekvereniging OBK haar algemene ledenvergadering. Naast een groot aantal leden was ook erelid Kees Bressers aanwezig. 

Na een woord van welkom door voorzitter Wern van Asseldonk kwam het verslag van activiteiten in 2022 aan de orde. De voorzitter noemde het een bewogen jaar. Secretaris Judith van den Acker oogstte een applaus van de vergadering.

Penningmeester Arno Manders deed verslag van het financieel boekjaar 2022 middels projectie van de voornaamste cijfers. Aandacht was er met name voor de donateursactie en de oudpapieractie. Na een korte rapportage van de kascommissie bij monde van Jori van den Akker, ging de vergadering over tot dechargeren van penningmeester en bestuur. Mieke van der Staak trad toe tot de kascommissie die verder bemand wordt door Willy Meesters.

De bestuursverkiezing bestond uit 2 delen. Op de eerste plaats trad Imke van Lankveld af. Voorzitter Van Asseldonk memoreerde haar verdiensten voor de vereniging. Een welverdiend applaus en een boeket waren haar deel.
Het bestuur stelde voor om in de vacante plaats Nicky Verwegen te benoemen wat ook weer een instemmend applaus van de vergadering opleverde.

Voor het tweede deel van de bestuursverkiezing nam penningmeester Arno Manders het woord. Wern van Asseldonk en Jesse van Lankveld waren aftredend doch herkiesbaar. De vergadering stemde in met het voorstel van het bestuur om beiden te herbenoemen.

Bestuurslid Jesse van Lankveld benoemde de voornaamste activiteiten 2023: op 4 juni een concert van harmonieorkest en slagwerkgroep bij de Keldonkse molen. Voor het overige deel van het resterende jaar zal er veel aandacht zijn voor Lost in Music.

In 2024 streeft de vereniging naar een muziekreis. Susanne Vissers en Daniëlle Wansink deden de eerste plannen uit de doeken. Het Hemelvaartweekend van dat jaar lijkt de WeekendCommissie OBK het meest geschikt. Susanne deelde mee dat de bestaande Weekendcommissie danig wordt uitgebreid. De reis is bedoeld voor alle muzikanten van OBK, de bestuursleden en de leerlingen 18+.

Susanne Vissers, Esther Verkuijlen en Judith van den Acker zitten in de opleidingscommissie. Bij monde van Susanne riepen zij vrijwilligers op om deze commissie te komen versterken.

Over de plannen die de Toekomstvisie van OBK betreffen, vertelde Sandy Rombout uitgebreid aan de hand van lichtbeelden en muziek. Samen met Daniëlle Wansink en Britt Baggermans is het Team Toekomst compleet. Hun missie moet het imago van OBK ontdoen van stof. Wordt vervolgd!

Ook deze jaarvergadering worden er weer jubilarissen in het zonnetje gezet. Zij waren er wel niet bij maar toch werd er over hen gepraat. Christ van Bree is 12 1/2 jaar lid: voormalig voorzitter en nu erelid. Martien Beekmans 50 jaar lid: oud-muzikant, voormalig bestuurslid en nu erelid. Zij worden door de voorzitter thuis bezocht met een bloemetje.

Mededelingen betroffen dit keer diverse zaken. De contributie blijft ongewijzigd, de commissie PR zoekt liefhebbers om voor OBK te vloggen, Truus van den Tillaart gaat de kostuums van de club beheren en het afmelden moet voortaan bij Sonja Meulepas. Zie daarvoor ook de website www.obk-erp.nl of www.harmonieobk.nl, pagina Contact. 

En toen was het tijd voor de rondvraag, waarbij diverse onderwerpen aan de orde werden gesteld. Het ging over de muziek met Kerstmis en Sinterklaas, over het OMNI-park en OBK, over de toekomst van OBK na 2024, over nieuwe vrijwilligers voor de commissie OBK+, over de Vrienden van OBK, het OBK-festival voor solisten en kleine ensembles, over het bezoeken van solistenconoursen elders en er was een knipoog over de zorg voor de oudere muzikant.

Voorzitter Van Asseldonk beantwoordde alle vragen, al zullen enkele zaken nog wel onder de loep worden genomen. Onder dank aan de vergadering sloot hij de bijeenkomst.

voorzitter.jpg
img_7637.jpg
img_7638.jpg
img_7641.jpg