Disclaimer en Privacystatement (AVG)

 

Disclaimer

Ondanks het feit dat deze website en haar inhoud tot stand is gekomen met inachtneming van de grootst mogelijke zorgvuldigheid, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele onvolledigheid of onjuistheden. Daarnaast wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van de informatie van deze website.

Niets van de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd (waaronder begrepen het opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand), worden gereproduceerd of anderszins worden gebruikt voor commerciële doeleinden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Muziekvereniging Harmonie OBK.
Het gebruik van deze website geeft aan dat je ons privacy beleid zoals beschreven in onderstaande privacyverklaring hebt gelezen en aanvaard.

Privacybeleid

Muziekvereniging OBK Erp hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Muziekvereniging OBK Erp houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

·        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

·        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

·        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Muziekvereniging OBK Erp zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Muziekvereniging OBK Erp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·        Ledenadministratie

·        Contributieheffing

·        Informatieverstrekking

·        Uitnodigingen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·        Uitvoering overeenkomst (lidmaatschap)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging OBK Erp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·        Voornamen;

·        Tussenvoegsel;

·        Achternaam;

·        Adres;

·        Woonplaats;

·        Telefoonnummer;

·        Geboortedatum;

·        E-mailadres;

·        Geslacht;

·        Rekeningnummer;

·        Eerdere lidmaatschappen

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging OBK Erp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·        Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

De persoonsgegevens die je op deze website invult worden NIET opgeslagen in een aan deze website verbonden database. Ze worden telkens slechts eenmalig per mail naar ons verzonden, waarna de gegevens worden verwijderd door de server.

Verwerking van persoonsgegevens van donateurs/overige sponsoren
Persoonsgegevens van donateurs  worden door Muziekvereniging OBK Erp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·        Donateursadministratie;

·        Inning donateursgelden;

·        Informatieverstrekking;

·        Uitnodigen voor bijeenkomsten

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·        Donateurschap-/sponsorovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging OBK Erp de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·        Voorletters;

·        Achternaam;

·        Adres;

·        Woonplaats;

·        Rekeningnummer;

·        Bedrijfslogo

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging OBK Erp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·        Gedurende de periode dat men actief donateur/sponsor is.

Verwerking van persoonsgegevens van zzp’ers
Persoonsgegevens van zzp’ers die werkzaamheden verrichten voor Muziekvereniging OBK Erp worden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

·        Uitvoering geven aan de overeenkomst van opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

·        De overeenkomst van opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Muziekvereniging OBK Erp  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·        Voornaam;

·        Tussenvoegsel;

·        Achternaam;

·        Telefoonnummer;

·        E-mailadres;

·        Geboortedatum;

·        Salarisgegevens;

·        BSN-nummer;

·        Bankgegevens;

·        Behaalde diploma’s/certificaten;

·        Verklaring Omtrent Gedrag

Uw persoonsgegevens worden door Muziekvereniging OBK Erp opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

·        Gedurende de periode dat men een overeenkomst van opdracht heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 5 jaar.

Beveiliging

Muziekvereniging OBK Erp heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.  We hebben de volgende maatregelen genomen:

·        Alle personen die namens Muziekvereniging OBK Erp van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

·        We hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen;

·        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·        Onze website www.harmonieobk.nl is uitgevoerd met een geldig SSL-certificaat

Google Analytics
Muziekvereniging OBK Erp maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe onze (potentiële) klanten onze website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van Muziekvereniging OBK Erp bij Google zijn.
De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Hier tref je ook het
privacy beleid van Google Analytics aan.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Muziekvereniging OBK Erp heeft hier geen invloed op. Google biedt websitebezoekers de mogelijkheid te voorkomen dat hun gegevens worden gebruikt door Google Analytics. Zij hebben daarvoor een
Browser Add-on gemaakt, welke geschikt is voor praktisch elke browser.

Muziekvereniging OBK Erp en andere websites
Op de website van Muziekvereniging OBK Erp tref je links aan naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links aan deze website zijn verbonden.

Het maken en publiceren van foto’s
Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media wil Muziekvereniging OBK Erp gebruikmaken van foto’s en video’s die gemaakt zijn tijdens uitvoeringen, concours en andere activiteiten van de vereniging. Met deze foto’s en video’s willen we graag terugblikken op onze activiteiten. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Sinds de nieuwe privacywetgeving plaatsen wij geen foto’s zonder uw toestemming. Ieder lid heeft de mogelijkheid gekregen om aan te geven of hij wel of niet op onze beelden wil verschijnen (bij leden onder de 16 jaar met toestemming van de ouders).

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders, leden of pers, foto’s maken tijdens activiteiten van onze vereniging. Muziekvereniging OBK Erp heeft daar geen invloed op. Foto’s voor de pers vallen onder de persvrijheid en mogen zonder toestemming gepubliceerd worden. Van ouders en leden verwachten wij dat zij terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

Als u alsnog bezwaar heeft tegen het gebruik van foto’s en video’s, dan kunt u dit kenbaar maken aan de secretaris van onze vereniging (secretaris@harmonieobk.nl). De geplaatste foto’s en video’s op de website en sociale media van Muziekvereniging OBK Erp zullen wij dan meteen verwijderen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

·        Ledeninformatie t.b.v. gemeentelijke subsidie

·        Bepalen van contributiebijdrage aan KNMO

·        Inschrijvingen Kamer van Koophandel (geldt alleen voor bestuursleden)

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft.

Binnen de EU:

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen:

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Muziekvereniging OBK Erp bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Wijzigingen in de privacyverklaring

De wet wijzigt doorlopend en kan Muziekvereniging OBK Erp dwingen wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wij adviseren je deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Vragen
Als u naar aanleiding van ons privacy beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens 
Muziekvereniging OBK Erp
Heiveld 3
5469 VV Erp
Email: secretaris@harmonieobk.nl

Dit privacy beleid is door het bestuur van Muziekvereniging OBK Erp goedgekeurd en ondertekend tijdens de bestuursvergadering van 10 december 2019.