Algemene ledenvergadering Muziekvereniging OBK 2022

Datum: 07-04-2022

Op woensdag 6 april 2022 hield Muziekvereniging OBK haar algemene ledenvergadering. Bij Van Haandel aan het Hertog Janplein, direct na een korte repetitie van het harmonieorkest.
Aanwezig waren de ereleden Piet Vermunt, Kees Bressers en Christ van Bree.
Voorzitter Wern van Asseldonk opende de vergadering met een woord van welkom en ging onverwijld aan de slag met de rest van de agenda.

Het verslag van activiteiten in 2021 werd met dank voor het vele werk van secretaris Judith van den Acker met applaus aangenomen.

Daarna ging penningmeester Arno Manders met een presentatie via de beamer in op het financieel jaarverslag over 2021. Hij wees op de wijziging van de donateursactie die nu nagenoeg automatisch verloopt. En ook voor de oud papieractie vroeg hij aandacht. De kascommissie, bestaande uit Jori van den Akker en Henry van der Voort, noemde de boeken keurig bijgehouden. Met een applaus werd de penningmeester decharge verleend. De nieuwe kascommissie bestaat uit opnieuw Jori en Willy Meesters.

Het hierop volgende item betrof de bestuursverkiezing. Aftredend en direct herkiesbaar waren Arno Manders, Imke van Lankveld en Judith van den Acker. Alle drie werden met een luid applaus herkozen.
Harry Kobus, al jaren verantwoordelijk voor de pr van OBK, koos ervoor om niet langer deel uit te maken van het bestuur. De voorzitter bedankte hem voor zijn werk voor de vereniging en roemde zijn klankbordfunctie tijdens de afgelopen jaren. Harry reageerde met een kort dankwoord. Met een boeket namens OBK nam hij afscheid.
In Harry's plaats stelde het bestuur voor om Daniëlle Wansink te benoemen als bestuurslid. In grote lijnen gaat Daniëlle door met het werk dat ze eigenlijk al enige tijd deed: het verzorgen van een uitgebreide en nauwkeurige pr voor OBK. 

De toekomstvisie van OBK werd de leden thuisgestuurd. Bestuurslid Imke van Lankveld noemde een aantal punten uit het lijvige document: familiegevoel, het samen muziek maken, uitdragen wat voor sprankelende vereniging OBK is, taak en rol van het bestuur veranderen, hoe de jeugd betrekken: nieuwe projecten.
Er kwamen opmerkingen uit de vergadering. Maar deze toekomstvisie is een dynamisch werkstuk, aan voortschrijdend inzicht onderhevig. Overleg is steeds belangrijk en het bestuur neemt de genoemde punten uit de vergadering serieus.
 
Jesse van Lankveld, vicevoorzitter van OBK, somde de voornaamste activiteiten in 2022 op: Het Blauwe Uur, NOIZZ en een kerstconcert dat verzorgd gaat worden door het harmonieorkest en het opleidingsorkest Funtastic.
Verder zag hij in 2023 een voorjaarsconcert met Terpsichore, omdat de kerstconcerten in de afgelopen jaren niet door konden gaan.
En natuurlijk eveneens Lost in music in het najaar van 2023. Wellicht zat er verderop nog een concertreis of weekend aan te komen....
 
Het voorlaatste agendapunt betrof de huldiging van een tweetal 12 1/2 -jarige jubilarissen: Nicky Verwegen en Imke van Lankveld. Voor beiden waren er lovende woorden van voorzitter Van Asseldonk en traditiegetrouw een boeket bloemen, overhandigd door de vicevoorzitter..
 
Van de rondvraag werd gebruik gemaakt door diverse leden.
Met name werd aandacht gevraagd voor het gezamenlijk opruimen van het slagwerk na repetities en concerten. Wat is er aan te doen?
Verder een vraag over jonge muzikanten bij het orkest en de slagwerkgroep: worden ze wel voldoende begeleid als ze zijn ingestroomd? Er werden diverse suggesties gedaan. 
Een derde derde vraag betrof het vermeende gebrek aan muzikaal aanbod voor de jongste kinderen. Phoenix en CHV Academy werden genoemd als leveranciers van muzikale vorming van jonge kinderen.
Vanuit het bestuur werd gewezen op het belang van de Dodenherdenking op 4 mei. Op de filmavond OBK 100 op 23 april en de bijbehorende tentoonstelling dat weekend. 
 
Voorzitter Wern van Asseldonk sloot de vergadering met dank aan ieders inbreng, maar niet voordat hij meedeelde dat de OBK 100 sponsorcommissie een bedrag van OBK en Stichting Harmonieus mocht verwachten.
 
20220406_213023.jpg
20220406_212806.jpg
img_6443.jpg
img_6445.jpg
20220406_213110.jpg
20220406_214930.jpg
20220406_215057.jpg