Algemene ledenvergadering Muziekvereniging OBK 2021

Datum: 07-04-2021

De vergadering vond online plaats via Teams, vanwege de geldende coronavoorschriften. Lonneke Jansen zorgde voor de technische ondersteuning, terwijl Paul van Antwerpen de sheets toonde. Uitnodiging kwam via mail van secretaris Judith van den Acker.

 

1. Opening door de vicevoorzitter, Harry Kobus.

2. Verslag van activiteiten in 2020. Wern van Asseldonk deed verslag van de voornaamste activiteiten.

3. Financieel verslag van de boekjaren 2019 en 2020: penningmeester Arno Manders
met verslag van de kascommissie: Joke Biemans en en Henry van der Voort
De donateursactie bleek in 2020 een behoorlijke deuk te hebben opgelopen. We konden de donateursactie immers niet door laten gaan... De oudpapieractie vertoonde een stijging wat de opbrengst betreft.

4. De bestuursverkiezing verliep zoals het bestuur voorstelde:

Aftredend (volgens het rooster in het jaarverslag):

- Harry Kobus, aftredend en herkiesbaar.

- Tijn van Brussel, aftredend en niet herkiesbaar.

- Manon van Brussel, aftredend en niet herkiesbaar.

Met instemming van het bestuur is besloten dat Wern van Asseldonk de nieuwe voorzitter wordt. Jesse van Lankveld zal de taken van vicevoorzitter op zich nemen. Het bestuur zoals dat nu is samengesteld.

Tijdens de online bestuursverkiezing bezocht een visiting OBK-team Tijn en Manon van Brussel om de scheidende bestuursleden een boeket te overhandigen.
Afscheidnemende voorzitter Tijn ontving van het reizende OBK-team de gouden OBK-speld voor alle werk voor OBK. Emotionele momenten volgden.

Wern van Asseldonk memoreerde intussen de verdiensten van Manon en Tijn voor OBK. Met name over Tijn wist hij een schitterende lijst van hoedanigheden te beschrijven. Hij noemde hem van jongsaf aan een begenadigd klarinettist, vanaf 2017 bespeelde Tijn de basklarinet. Hij was assistent dirigent van het harmonieorkest, bestuurslid van 1983 tot 1994, vanaf 2013 tot 2016 weer opnieuw in het bestuur maar nu als secretaris. Vanaf 2016 onze voorzitter. Tijn nam zitting in een groot aantal commissies en werkgroepen en was voorzitter van Stichting Harmonieus.

Tijn op zijn beurt sprak dankwoorden uit aan iedereen waarmee hij mocht samenwerken. Hij memoreerde enkele hoogtepunten maar ook droevige zaken tijdens de periode van zijn voorzitterschap. Hij legde uit wat zijn ziekte teweeg bracht en hoopte binnen afzienbare tijd weer repetities van slagwerkgroep en harmonieorkest te kunnen bezoeken. Moedige woorden, zo noemde vicevoorzitter Harry.

5. Bespreking voornaamste activiteiten 2021.
Harry Kobus noemde een Molenparkconcert, een jubilarissenconcert en een kerstconcert als mogelijkheden.

6. Meerjarenplanning 2021 tot en met 2024 in willekeurige volgorde:
Het Blauwe Uur, Noizz, Lost in Music en "toekomstmuziek"

7. Huldiging jubilaris:
Arno Manders, 12 1/2 jaar bestuurslid/penningmeester van OBK en van Harmonieus. Verantwoordelijk voor de financiële acties van de club. Ook Arno werd bezocht door de reizende OBK-bezoekers om hem een boeket te overhandigen.

8. Rondvraag: 
Angela stuurde een vraag: we zijn afgelopen periode mensen kwijt geraakt die we niet kunnen missen bij de organisatie van activiteiten, hoe moet dat verder?
Kersverse voorzitter Wern noemde de activiteiten die een commissie bestaande uit Imke, Jesse, Arno en Wern intussen ontplooid had. Buiten de box-denken en input vragen van iedereen die bij het beleid van OBK is betrokken. We zullen er nog van horen, beloofde hij.

9. De sluiting van de vergadering werd door Harry Kobus ter hand genomen. Onder meer met de wens dat we weer snel samen muziek zouden kunnen maken. En dat de volgende algemene ledenvergadering bij Van Haandel zou plaatshebben. Met een drankje aan de bar, na afloop, zo opperde hij.

De bezoekers van de online vergadering stemden in met een applausje voor het bestuur van onze muziekvereniging en het verloop van de meeting.

Foto's hieronder: Imke van Lankveld, Jan van de Wijdeven.
Klik er op om ze te vergroten.

dsc03256.jpg
dsc03257.jpg
dsc03258.jpg
dsc03260.jpg
visitingteam.jpg
manonbloemen.jpg
tijnbloemen.jpg
tijngoudenspeld1.jpg
tijngoudenspeld2.jpg
tijngoudenspeld3.jpg
dsc03261.jpg
tijnwoordje.jpg
dsc03267.jpg
arnobloemen1.jpg
arnobloemen2.jpg